Oprichting TetraHIS gebruikersvereniging

gebrver

Beste TetraHis gebruiker,

Voortbordurend op een eerder ontwikkeld initiatief gaf 12 september j.l. een groep van 35 TetraHis gebruikers aan dat een gebruikersgroep diende te worden opgericht.

Er bleek, zoals te verwachten, een groot draagvlak aanwezig om de wens in daden om te zetten.

Besloten is een werkgroep samen te stellen, die de formele oprichting zal voorbereiden, waarna, in de oprichtingsvergadering, over reglementen, statuten en bestuur kan worden gestemd. Voor deelname aan deze groep hebben zich al meerdere mensen aangemeld.

Over de voortgang zullen wij u -weer langs deze weg- berichten.

Het tweede deel van de avond werd besteed aan het tonen van nieuwe modaliteiten van TetraHis (EVS, NHG-doc, mogelijkheden van een bar-code scanner bij registreren van griepvaccinatie en/of Opt-in) en ervaringen met Internet-agenda. Enkele wensen op de “roadmap” kregen door indringende feed-back een hogere prioriteit.

Dit laatste illustreerde eens te meer het belang van een goede interactie tussen softwarehuis en de gebruikers.

Bij een dynamisch softwarehuis past immers een inspirerende gebruikersgroep.

De onderlinge uitwisseling van ervaringen bleek bovendien zeer vruchtbaar.

We zullen stappen zetten richting de overkoepelende organisatie NedHis.

We hopen de gebruikers in het “noorden” meer te betrekken bij dit initiatief. Een deelnemer uit Amsterdam heeft in ieder geval aangegeven de werkgroep te zullen versterken.

Hopelijk tot spoedig,

Martin den Heijer, huisarts te Roermond

Print Friendly, PDF & Email